Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaaarden van verkoop en levering
TECHNOTAPE INTERNATIONAL

Laatst bijgewerkt in januari, 2023

1. Algemeen

Op al onze aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, opdrachten en daaruit voorkomende leveringen en aanneming van werk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden ons slechts indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden. Onder 'schriftelijk' wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

2. Totstandkoming overeenkomst

Onze aanbiedingen, prijslijsten, mondeling of schriftelijk gedaan, zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij een bestelling en/of opdracht schriftelijk hebben aanvaard, door middel van een factuur of een schriftelijk bevestiging, ook indien wij een schriftelijke aanbieding hebben gedaan dan wel een bestelling is geplaatst via de webshop en betaling heeft plaatsgevonden. Wij behouden ons het recht voor onze aanbieding, na aanvaarding van een aanbod door de wederpartij, binnen twee werkdagen te herroepen. Het aangaan van bindende overeenkomsten is voorbehouden aan de directie, uitgezonderd een uitdrukkelijke machtiging van de directie. De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarden aangegaan, dat uit door ons ingewonnen informatie de naar ons oordeel voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Getoonde of verstrekte monsters, modellen, afbeeldingen, documentatie en overige specificaties gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de respectieve zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

3. Rechten van intellectueel eigendom

Wij behouden ons alle rechten van intellectueel eigendom voor op de gegevens voorkomende in onze aanbiedingen en/of overeenkomsten en/of de door ons verschafte modellen, monsters, tekeningen, afbeeldingen en/of gebruiksvoorschriften. De intellectuele eigendomsrechten zijn ook van toepassing op aankopen via onze webshop. Wij zijn niet aansprakelijk voor inbreuken op rechten van intellectueel eigendom van derden, welke gepleegd mochten worden in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en de wederpartij. De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met inbreuk op rechten van intellectueel eigendom, gepleegd in verband met de uitvoering van de overeenkomst met ons.

4. Leveringskosten, belastingen en andere heffingen

De klant betaalt de kosten van levering van de producten. De klant zal alle verkoop-, gebruiks-, accijns- of soortgelijke belastingen of andere kosten betalen die Technotape moet betalen, of moet innen en afdragen aan enige overheid, hetzij nationaal, staats- of plaatselijk, en die worden opgelegd aan of gemeten door de uitverkoop. Technotape mag elke wijziging in één of meer van de kostenbepalende factoren, zoals transportkosten, prijzen van (grond)stoffen, valutakoersen, invoerrechten of anderszins, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie en optreden na de datum van de overeenkomst, doorberekenen. overeenkomst of overeenkomst en/of na totstandkoming van de overeenkomst maar voor levering aan klant..

5. Betaling en betalingswijze

Een wederpartij die een bestelling heeft geplaatst dient te allen tijde een aanbetaling te doen van 100% van de koopprijs. Indien bij reeds bekende klanten geen vooruitbetaling is overeengekomen, dit ter onze beoordeling,  dienen de bedragen van de factuur uiterlijk binnen de vermelde vervaldatum volgens factuur te zijn voldaan. Korting, inhouding, verrekening of opschorting van betaling is door wederpartij niet toegestaan ten aanzien van welke bestelling dan ook. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien onze wederpartij het door haar verschuldigde niet tijdig voldoet, is zij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd vanaf de datum van opeisbaarheid van dat bedrag. Indien onze wederpartij het door haar verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is onze wederpartij voorts gehouden alle met de inning verband houdende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de Wet Incasso Kosten (WIK) van het factuurbedrag met een minimum van € 40,- (veertig euro). Onze wederpartij is gehouden op ons eerste verzoek bij of na het aangaan van de overeenkomst, (aanvullende) persoonlijke of zakelijke zekerheid te stellen voor de nakoming van haar (betalings)verplichtingen ten opzichte van ons. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht onze verplichtingen op te schorten en geeft ons uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op vergoeding van eventueel door ons geleden schade.

De wederpartij kan de betaling via onze webshop op verschillende wijzen voldoen. De mogelijkheden die door ons worden geboden zijn betaling middels: overboeking; Paypal; creditcard; iDeal; Bancontact; Sofort banking.

6. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door deze te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van ons geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die wij op de wederpartij mochten verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van haar verplichtingen jegens ons. Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, is onze wederpartij niet gerechtigd over de door ons geleverde zaken te beschikken en/of deze te vervreemden en/of te bezwaren en/of te bewerken of verwerken. Het is de wederpartij evenwel toegestaan om de zaken binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verkopen, met dien verstande dat, totdat de wederpartij de zaken volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met ons is nagekomen, wij in de rechten treden van de wederpartij jegens diens afnemers. De wederpartij draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan ons over, welke overdracht wij aanvaarden. Het is de wederpartij echter niet toegestaan de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de wederpartij surseance van betaling is gevraagd of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde zaken zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening van de wederpartij terug te halen van de plaats waar deze zich bevinden. De wederpartij is gehouden de door ons onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren.

7. Levering

Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms 2010 waarbij de voorwaarden inbegrepen. Onze wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt, is de wederpartij in verzuim en zijn wij ter keuze gerechtigd:

(a) de zaken voor rekening en risico van onze wederpartij met een vervoermiddel naar onze keuze naar het adres van de wederpartij te (doen) vervoeren, dan wel de zaken voor rekening en risico van onze wederpartij op te slaan, of (b) overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op vergoeding van de door ons geleden schade c.q. gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke rente, te berekenen vanaf moment dat de vordering opeisbaar is.

Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan ons toekomende rechten..

8. Levertijd

De levertijd in de webshop wordt in principe binnen 1 dag verwerkt als bestellingen voor 15.00 uur hebben plaatsgevonden. Indien het betreffende product een langere levertijd heeft dan staat bij de bestelling vermeld: “Vraag naar levertijd”.  Een door ons opgegeven levertijd geldt steeds als een indicatie en niet als fatale termijn. Wij zijn niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld door de wederpartij, deze ons hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en wij hieraan geen gevolg hebben gegeven. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat wij een bestelling en/of opdracht schriftelijk hebben aanvaard en onze wederpartij ons alle voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens c.q. materialen ter beschikking heeft gesteld en wij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling van de wederpartij ontvangen hebben. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging optreedt in de levering, dan wordt de levertijd met zoveel dagen verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van ons komen, waardoor begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De wederpartij heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door de wederpartij, schort onze leveringsverplichting op. Wij behouden ons het recht voor de zaken in gedeelten af te leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.

9. Klachten

Onze wederpartij is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden en indien dit niet het geval is dit te melden binnen 24 uur na aflevering. Onze wederpartij is gehouden eventuele klachten over het door ons geleverde binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk bij ons in te dienen. Indien het een uiterlijk niet zichtbaar gebrek betreft, is onze wederpartij gehouden klachten over het door ons geleverde binnen 8 (acht) dagen na het constateren van het gebrek, doch in ieder geval binnen 3 (drie) maanden na levering schriftelijk bij ons in te dienen.

Alle klachten moeten door onze wederpartij worden ingediend onder vermelding van pakbonnummer of een nummer welke door Technotape International is gegeven. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum. Indien niet duidelijk is of een klacht terecht is rust de bewijslast hiervan op de wederpartij.

Bij gebreke van zodanige tijdige indiening van klachten vervalt elke aanspraak jegens ons. Eventuele retournering van zaken is slechts mogelijk indien de zaken in originele staat verkeren en in onbeschadigde verpakking. Artikelen die niet van ons afkomstig zijn of voorzien van (prijs)stickers anders dan door ons aangebracht, komen niet voor retournering in aanmerking.

Uiterlijk binnen 1 (een) maand na onze autorisatie voor retournering, dienen de geretourneerde zaken door ons te zijn ontvangen. Tenzij anders overeengekomen komen retourzendingen voor rekening en risico van onze wederpartij.

Indien de retourzending betrekking heeft op een klacht als hierboven vermeld, zal de retourzending slechts worden geaccepteerd de klacht gegrond is. In dergelijke gevallen, terugzendingen zullen plaatsvinden op aanwijzing van Technotape International. Technotape International heeft in dat geval adres/contactgegevens nodig. Technotape International kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de goederen indien de gegevens door de wederpartij onjuist zijn verstrekt.

10. Garantie; beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn ter zake van door ons geleverde zaken niet verder of anders aansprakelijk dan wegens materiaal- en/of constructiefouten in de zaken welke binnen 3 (drie) maanden na de datum van levering als bedoeld in artikel 8, aan het licht zijn gekomen, voor zover dergelijke foute de deugdelijkheid of de kwaliteit van de zaken in belangrijke mate verminderen. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel beperkt zich tot de kosteloze levering van vervangende (onderdelen van) zaken. Uitgezonderd van garantie zijn die producten die kwetsbaar/breekbaar zijn zoals glaswerk, mokken, canvasdoeken etc. Wij zijn gerechtigd om, in plaats van vervangende zaken te leveren, de defecte (onderdelen van) geleverde zaken te herstellen of tegen terugbetaling van het desbetreffende gedeelte van de factuurprijs terug te nemen. Op aan ons door derden geleverde en door ons aan onze wederpartij door geleverde zaken, ook indien de door ons geleverde zaken zijn samengesteld uit door derden aan ons toegeleverde zaken, verlenen wij aan onze wederpartij dezelfde garantie, maar geen verdere garantie dan wij van onze toeleverancier(s) hebben gekregen. Onze wederpartij kan slechts dan beroep doen op verplichtingen van ons gebaseerd op dit artikel, nadat onze wederpartij al haar verplichtingen voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst heeft voldaan. Indien wij uit enigerlei hoofde aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de betrokken zaken, exclusief belastingen met dien verstande dat wij hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zullen zijn tot een bedrag van € 5.000,- (vijfduizend euro) per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval. Wij zijn nimmer aansprakelijk tot vergoeding van niet-materiële schade, bedrijfsschade, indirecte schade, winstderving of andere gevolgschade. Onze wederpartij is gehouden ons te vrijwaren van alle vorderingen van derden, verband houdende met door ons geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden.

11. Rechten van Technotape

Indien de klant op enigerlei wijze enige verplichting jegens Technotape niet nakomt, of indien er grond is om te vrezen dat de klant dit niet zal doen, kan de Verkoper verdere verzendingen uitstellen totdat het verzuim is verholpen. Rechtsmiddelen die hierin worden geboden, zijn een aanvulling op en geen vervanging van andere rechtsmiddelen die Technotape ter beschikking kan hebben. Indien om welke reden dan ook de hoeveelheden van de goederen die hierin worden gedekt, kan Technotape zijn beschikbare voorraad goederen toewijzen aan zijn bestaande of potentiële kopers en/of zijn eigen afdelingen, divisies en gelieerde ondernemingen op een manier die Technotape naar eigen goeddunken juist acht, zonder daardoor aansprakelijk worden gesteld wegens de vastgestelde wijze van toerekening of de uitvoering daarvan of wegens het niet nakomen van de overeenkomst met klant.

12. Annulering en annuleringskosten

Zodra een wederpartij een bestelling heeft geplaatst of middels de webshop een betaling heef verricht is annulering van een opdracht door de wederpartij niet mogelijk. Indien de wederpartij een opdracht geheel of gedeeltelijk wil annuleren, dit ter beoordeling van ons en ten gevolge van welke oorzaak dan ook is, kunnen wij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, onderdelen, opslag, en dergelijke) in rekening brengen, onverminderd het recht van ons op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Door de wederpartij zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 30% (dertig procent) tot 100% (honderd procent) een en ander afhankelijk van reeds verrichte leveringen / werkzaamheden door ons, van het orderbedrag, te vermeerderen met btw (indien van toepassing).

13. Overmacht

In geval van overmacht hebben wij het recht om, te onzer keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de rechtstreekse invloed van ons voordoet, waaronder mede - doch niet uitsluitend - wordt verstaan: staking, uitsluiting, blokkade, rellen, ordeverstoring, energietekort, hapering in energievoorziening, vervoersverbod, brand, bedrijfsongeval, oorlog of oorlogsdreiging, natuurramp, overstroming. Ook dan is sprake van overmacht indien de desbetreffende omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was.

14. Toepasselijk recht; bevoegde Rechter

Op deze voorwaarden en op al onze aanbiedingen en/of verkoopovereenkomsten en/of overeenkomsten tot aannemen van werk is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde Rechter Midden Nederland is bevoegd kennis te nemen van rechtsvorderingen door en/of tegen ons ingesteld, zulks onverminderd onze bevoegdheid om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

15. Verjaring

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

16. Geen opdracht

Enige overeenkomst tussen klant en Technotape is niet overdraagbaar door klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Technotape; Technotape kan echter elke overeenkomst overdragen zonder toestemming van de klant als de opdracht wordt uitgevoerd als onderdeel van een fusie, herstructurering of reorganisatie, of verkoop of overdracht van alle of vrijwel alle activa van Technotape.

17. Naleving van wetten; Exportwetten

Technotape en de klant zullen voldoen aan alle toepasselijke internationale, nationale, staats-, regionale en lokale wet- en regelgeving met betrekking tot hun uitvoering van deze Overeenkomst. De klant stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke Amerikaanse exportwetten en -voorschriften met betrekking tot de producten.

18. Diversen

Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn de enige en exclusieve verklaring van het begrip en de overeenkomst van de partijen met betrekking tot de transacties die door deze verkoop worden overwogen, niettegenstaande eventuele andere voorwaarden die kunnen zijn opgenomen in een inkooporder of ander document dat is ontvangen van de klant of ingediend bij Technotape. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd of gewijzigd en ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen (indien van toepassing). Geen enkele verklaring van afstand door Technotape van een van de Verkoop- en leveringsvoorwaarden of enige inbreuk hierop vormt of wordt geacht een verklaring van afstand te zijn van een dergelijke voorwaarde of een dergelijke inbreuk in enig ander geval. Er wordt niet geacht afstand te doen als gevolg van het niet afdwingen van enige bepaling of voorwaarde van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Als een clausule of een deel van deze Verkoop- en leveringsvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige clausules of delen volledig van kracht. De paragraaftitels zijn alleen voor het gemak en zullen niet worden gebruikt bij het interpreteren of interpreteren van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

19. Copyright

Alle inhoud op onze webshop is beschermd door internationale auteursrechtwetten. Je krijgt een beperkte licentie om de materialen alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Ongeoorloofd gebruik of inbreuk is strikt verboden. Wij vragen om altijd toestemming aan ons te vragen. Meld eventuele inbreuken aan ons via de customer support. Wij respecteren intellectuele eigendomsrechten en zullen passende maatregelen nemen. Handelsmerken die worden weergegeven, zijn eigendom van respectievelijke eigenaren.

Lees onze volledige copyright voorwaarden, uitleg waarom je zelf geen copyright zou willen plegen en de mogelijkheden voor jou als klant.